Schmogrow.de

Geschichtliches

Wó Smogorjejskem
towarišnostnem žywjenju
Na městnje pśedsłowa

Žedne luźe su něga njepśijaśelski wó Serbach gronili, až su njegóspodliwe, njetowarišliwe a njepśijazne luźe, kótarymž stej towarišliwosć a radosć cuzej słowje.

Ceło napśeśiwne hucytamy ze stawiznow zjadnośeństwow našeje domowniskeje jsy Smogorjow. Naše prědowniki su byli wjasołe luźe a su se wšyknym pócynanjam pśihobrośili, kótarež su słužyli zgromaźeństwu wšyknych wejsanarjow.

Wósebnje na proze do 20. stolěśa jo se hutwóriła radna licba kupkow a towaristwow. Žedne z nich su w běgu lět zasej wótzabyte, druge pak su žywe až do źinsajšnego.

Tak wšakorake, ako su toś te towaristwa pó swójom nastaśu, pó strukturje a zaměrach teke byli abo hyšći su, maju weto něco zgromadnego: Wóni su kśěli zacuśa zgromadnosći luźi skšuśiś. Na tom njejo se do źinsajšnego nic změniło. Smy sebje wěste, až jo rowno to w casu rychłosći, globalizacije, pśepławjenja ze zaśišćami a pókšacujucego wótcuzbnjenja luźi pó wažnosći nabyło.

Luźi pśi swójom boce dejš znaś, z nimi powědaś a wjasołe štundy pśežywiś. To dejało zgromadne kśěśe wšyknych Smogorjejskich towaristwow byś a wóstaś, a tomu dej teke našo źěło słužyś a te howkol napisane pśinoski.

Towaristwa njejsu žedne konkurenty -
towaristwa su móc!

Pśepšosujomy Was źinsa, aby z nami huzbadali stawizny Smogorjejskich towaristwow.

Nadalej smy na tu temu prědny „cuzy pśinosk“ wózjawili. Marie-Luise Finker pišo wó stawiznje Smogorjejskego młyna. To jo pśinosk, kótaryž jo zajmny a cytajobny a dejał našych wejsanarjow pógnuś, nas teke pśichodnje z materialom a „Smogorjejskimi stawiznickami“ zastaraś abo snaź sami raz krotke hulicowańko za nas napisaś. Temow a spomnjeśow jo zawěrno wjele - a my trjebamy Wašu pomoc.

Žycymy Wam pśi cytanju našych "Smogorjejskich stawiznow 2006" wjele wjasela!

Jan Bostelmann
Silvio Schmoger

Schmogrow / Smogorjow, wjeliki rožk lěta 2007